Насловна
Print E-mail


.

LICENCI i ATESTI

 
 
 
ЛИЦЕНЦИ И АТЕСТИ
 
 
ministerstvo
 

1. Лиценца Б за проектирање на градби од трета, четврта и петта категорија

2. Лиценца Д за изведувач на градби од четврта категорија

 

 

komora

1. Овластување Б за изработка на проектна документација од електротехника

2. Овластување Б за проектирање на градби како одговорен проектант од архитектура

3. Овластување Б за надзор  на изведување на градби од архитектура

4. Овластување Б за инженер за изведба од архитектура

5. Овластување Б за ревизија на проектна документација од архитектура

 

 

feit

1. Атест за топловодни електрични системи за греење атест бр. АТ-ПЕЕС-01/04

.

 
Copyright © 2020 Ales. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.